Jan. 18, 2017

כיתות ג'-ד' ב"ס זבולון המר

בשיתוף עם הנהלת בית הספר ועיריית לוד, ובחסות מועדון מכבי-פ.ל.א. גני אביב נפתח חוג פטאנק בבית הספר זבולון המר בשכונה. יואב דרור פעיל חברתי ומדריך תיירים , שחקן רשום בהתאחדות ומנהל המועדון החליט להקדיש מזמנו להחדרת הפטאנק בקרב התלמידים...השיעור הראשון שכלל 20 ילדים עבר בהתלהבות דולה מאוד מצד התלמידים שרוצים עוד...יקבלו...

http://www.dortsair.com/424282171