1 JUNE אליפות ישראל זוגות ניר צבי

התקדמות יפה לאפרוחים, ילדים וקאדטים של המועדון פ..ל.א
אלופי ישראל באפרוחים זוגות : מיו ועידו
אלופי ישראל בקאדטים דרג א' : נוי ורון
אלופי ישראל בקאדטים דרג ב' : שי ודיאנה
שנתיים של פעילות מבורכת בשכונה
...ועוד סגנים