ALIFOU YEHIDIM GANEY AVIV 2019

 התמודדות של ילדים/ות  מתחילים /ות וחדשים מול "צעירי ותיקים "  של המועדון אתגרו את החבורה המקסימה של ילדי גני אביב...עוד יעלו ויצליחו